Follow us on:

Taksat konsullore

Lista e shërbimeve konsullore të taksueshme: 

Taksa për letërnjoftim (ID)

1. Letërnjoftim për herë të parë - Pa pagesë
2. Letërnjoftim pas humbjes / dëmtimit / ripërtrirjes - 40 €

Taksa për dokumente udhëtimi


1. Fletudhëtimi për kthim - 30 €

2. Lejekalim për raste të vdekjes - 20 €

3. Pasaporta për herë të parë mbi 18 vjeç - 100 €

4. Pasaporta e humbur/dëmtuar/ripërtrirë - 85 €

5. Pasaporta për fëmijë deri në 3 vjeç - 60 €

6. Pasaporta për fëmijë nga 3-18 vjeç - 70 €

7. Dokument udhëtimi për të huajt - 100€

 

Taksa për shërbime të gjendjes civile

1. Regjistrimi i faktit të lindjes - 20 €
2. Regjistrimi i faktit të martesë - 20 €
3. Regjistrimi i faktit të vdekjes - 20 €
4. Lidhja e martesës - 120 €

Taksa për fitim/lirim të shtetësisë

1. Aplikim për fitim të shtetësisë dhe lirim nga shtetësia - 50 €
2. Vendimi për fitimin e shtetësisë - 180 €
3. Vendimi për fitimin e shtetësisë për të mitur - 80 €
4. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim - 180 €
5. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim - 80 €

Taksa për vërtetime

1. Vërtetime të çdo lloji lëshuar shtetasve të Kosovës - 20 €