Follow us on:

Fitim Shtetësie

Fitimi i shtetësisë së Kosovës

Dokumentet që nevojiten për aplikim për fitim shtetësie

 • Certifikata Internacionale e lindjes;
 • Certifikatën e martesës nëse është i martuar ose certifikatën e gjendjes martesore;
 • Certifikatën familjare;
 • Kopje e dokumentit të identifikimit;
 • Certifikata e vendbanimt në shtetin ku banon (e përkthyer në gjuhen shqipe);
 • Ekstraktet e lindjes së prindërve;
 • Kopjet e pasaportave të prindërve;
 • Dëshminë që nuk është nën hetime penale nga Policia e Republikës së Kosovës;
 • Dëshminë që nuk është nën hetime penale dhe që nuk është i dënuar për vepra penale nga Gjykata themelore e Republikës së Kosovës;
 • Dëshminë që nuk është nën hetime penale dhe që nuk është i dënuar për vepra penale në Turqi jo më të vjetër se 6 muaj;
 • Deklaratën e betimit me shkrim që e pranon rendin kushtetues dhe juridik të Republikës ë Kosovës;
 • Referenca të personave që jetojnë në Kosovë dhe që janë në gjendje të dëshmojnë lidhjet e ngushta familjare;
 • Dëshmi që posedon prona të paluejtshme në Republikën e Kosovës apo aktivitet ekonomike.


Për të miturit duhen edhe këto dokumente

 • Certifikata e vendbanimit;
 • Kopjen e një dokumenti me foto valid të identifikimit;
 • Ekstraktet e lindjes së prindërve si dhe certifikata e martesës e Kosovës
 • Kopjet e pasaportave të prindërve;
 • Deklarata e prindërve dhënë te noteri se janë të pajtimit që fëmiu i tyre të fitoj shtetësinë e Kosovës;
 • Deklarata e aplikuesit se është i pajtimit të pranoj shtetësinë e Kosovës;
 • Referenca e personave që jetojnë në Kosovë që dëshmon lidhjet familjare ose dëshmi të pronës në Kosovë;
 • Pagesën e taksës prej 50€;
 • Aplikimi bëhet personalisht në Konsullatën e Përgjithshme në Ankara ose në Konsullatën e përgjithshme në Stamboll dhe prezent duhen të jenë edhe të dy prindërit;
 • Pasi të merrni vendimin për fitim shtetësie paguhet taksa prej 100€ për personat nën moshën 18 vjeçare ose 250€ mbi 18 vjeç.