Follow us on:

Martesë

Regjistrimi i faktit të martesës


Me pranimin e kërkesës për regjistrimin e faktit të martesës në librin amëz të martesave në Kosovë, kërkohen këto dokumentet si në vijim:

  • Kërkesa;
  • Ekstraktet e lindjes;
  • Kopjet me afat të dokumenteve të identifikimit;
  • Dëshmi lidhur me vërtetimin e shtetësisë për shtetasin e Kosovës (pasaporta);
  • Dëshmi mbi shtetësinë e shtetasit të huaj (nëse njëri bashkëshort është shtetas i huaj pasaporta);
  • Certifikata origjinale internacionale e martesës;
  • Kur njëri bashkëshort është shtetas i huaj, atëherë kërkohet Certifikata e lindjes
  • Taksa prej 30€.