Follow us on:

Aplikim për Pasaportë të Republikës së Kosovës

Aplikimi për pasaportë mbi moshën 18 vjeçare

Shtetasit e Republikës së Kosovës që jetojnë (Republikën e Sllovenisë) mund të aplikojnë për letërnjoftim dhe pasaportë në Konsullatën e Republikës së Kosovës Ljubljanë.

Aplikimi për pasaportë

Për herë të parë:
-    Letërnjoftimi i RKS-së
-    Taksa 100 €

Ripërtëritje/korrigjim të dhënash:
-    LTNJ
-    Pasaporta e vjetër
-    Taksa 100 €

E humbur/konfiskuar:
-    LTNJ
-    Raporti i policisë lidhur me humbjen gjegjësisht raporti i konfiskimit
-    Taksa 100 €

E dëmtuar/ fletët e mbushura:
-    LTNJ
-    Pasaporta e dëmtuar/e mbushur
-    Taksa 100 €

1. Pasaportë për të mitur nën moshën 18 vjeç:
-    Pasaporta RKS-së (nëse e posedon)
-    LTNJ (nëse është mbi moshen 16 vjeç)
-    Ekstrakti i lindjes;
-    Së bashku me të miturin prezent duhet të jenë edhe të dy prindërit ose njëri prind me autorizim të noterit të prindit tjetër.
-    Të miturit me prindër të ndarë duhet të posedojnë vërtetimin mbi kujdestarinë të prindit kujdestar;
-    Të miturit me njërin prind të vdekur duhet të posedojnë certifikatën e vdekjes së prindit të vdekur;
-    Prindërit e të miturit duhet të posedojnë letërnjoftimin apo pasaportën e Kosovës;
-    Taksa 80€