Follow us on:

Fletëudhëtimi për kthim

Dokumenti i udhëtimit për kthim (apo Fletudhëtimi për kthim) lëshohet nga shërbimi konsullor nëse shtetasi i Republikës së Kosovës paraqet dokumentacionin në vijim:

1. Aplikacionin e plotësuar (merret ne shërbimin konsullor);
2. Raportin e policisë që konfirmon se pasaporta është humbur, vjedhur ose dëmtuar;
3. Kopjen e pasaportit (nëse ekziston);
4. Dokumentin që konfirmon vendqëndrimin e aplikuesit
5. Dokumentin e udhëtimit nëse është i dëmtuar;
6. Dy fotografi;
7. Taksa konsullore (fletëpagesa për pagesën e kësaj shume në bankë merret tek zyrtari konsullor).Formularin i kërkesës për fletudhëtim për kthim