Follow us on:

Često postavljena pitanja

 1. Da li može da se vrši apliciranje za ličnu dokumentaciju (ID/Ličnu kartu i Pasoš) u Diplomatskim/Konzularnim misijama Republike Kosovo?

Da. Vi možete da aplicirate za ličnu dokumentaciju ID/Ličnu kartu i Pasoš u Konzulatu Republike Kosovo u Cirihu.

 1. Da li može da se vrši apliciranje za ličnu dokumentaciju ID/Ličnu kartu i pasoš putem Pošte?

Ne. Apliciranje za ličnu dokumentaciju se ne može izvršiti putem pošte zbog fotografije i elektronskog potpisa. Vi treba da se pojavite lično u Konzulatu. Nakon ličnog pojavljivanja i završetka aplikacije, Konsulat u Cirihu će Vam putem poštanske službe dostaviti Vašu dokumentaciju, kada se to zahteva od strane same stranke/Vas. Takođe, troškove poštanske službe snosi sama stranka.

 1. Koje je radno vreme sa strankama u Konzulatu Republike Kosovo u Cirihu?

Radno vreme sa strankama, od ponedeljka u Konzulatu republike Kosovo u Cirihu je sledeće: Od ponedeljka do četvrtka od 9:15 do 12:00 časova i od 14:00 do 16:45 časova. Dok, tokom petka od 9:15 do 12:00 časova.

 1. Da li moram da zakažem termin za Konzularne usluge u Konzulatu Republike Kosovo u Cirihu?

Da. Izuzev u hitnim slučajevima, prethodni termin za izvršenje usluga u Konzulatu Republike Kosovo u Cirihu je neophodno. Termin se može zakazati putem sledećeg telefonskog broja:  +41 43 343 01 71.

 1. Ukoliko imam hitno pitanje, šta treba da uradim?

Ukoliko je Vaše pitanje hitne prirode, onda treba da prvenstveno kontaktirate redovni broj Konzulata +41 43 343 01 71; broj za hitne slučajeve 044 311 89 00 ili da se pojavite direktno u Konzulatu u okviru određenog radnog vremena za rad sa strankama, kako biste adresirali Vaše pitanje.

 1. Pokušao sam da Vas dobijem putem telefona nekoliko puta, međutim, linija je opterećena. Kako treba da postupim?

Konzulat Republike Kosovo u Cirihu je jedan od naj opterećenih Konzulata od svih Konzulata Republike Kosovo van zemlje po broju zahteva za Konzularne usluge i uprkos volji i želji joj je nemoguće da odgovori na sve zahteve/pozive, posebno za vreme odmora. Trenutni kapacitet telefonske linije u Konzulatu je da prima do šesnaest poziva istovremeno i Vi treba da sačekate dok ne dođete na redu. Molimo Vas, budite strpljivi, alo, pokušajte dok ne dobijete mogućnost da se povežete ili ukoliko Vam se to čini nemogućim, napišite e-mail ili dođite lično u Konzulatu ukoliko Vaše pitanje ne može da sačeka.

 1. Od koliko godina mogu da apliciram za dobijanje ID/Lične karte?

Apliciranje za ID/Ličnu kartu se može podneti od uzrasta od 16 (šesnaest) godina, u skladu sa Administrativnim uputstvom MUP-a za opremanje ličnom kartom i ostalim važećim zakonskim odredbama.

 1. U okviru kog vremenskog perioda se reguliše Pasoš i Lična karta od trenutka apliciranja u Konzulatu i da li treba da ponovo pozovem Konzulat da se interesujem da li je Lična karta i Pasoš spremna za povlačenje?

Od trenutka apliciranja u Konzulatu, Vaša Lična karta i Pasoš može biti spreman za povlačenje u vremenskom periodu od dve nedelje do mesec dana. Nemate potrebe da zovete Konzulat ponovo kako biste pitali da li su spremni za povlačenje jer kada budu bile spremne za povlačenje Vi ćete dobiti od nas dve sms – poruke, jedna za Vašu Ličnu kartu druga za pasoš. Zakonski rok za izdavanje identifikacionih dokumenata od konzularne kancelarije je najkasnije 30 (trideset) dana, izuzev tehničkih problema ili kada su slučajevi na razmatranje kod komisije.

 1. Kako može da se izvrši povlačenje/uzimanje dokumenata ID/Lične karte i Pasoša u Konzulatu?

Povlačenje pasoša za lica starosti ispod 18 (osamnaest) godina se treba vršiti od strane jednog roditelja, odnosno od strane njegovog zakonskog zastupnika ili ovlašćenog lica od strane roditelja, pokazivanjem sledećih dokumenata: Identifikacioni dokument roditelja, zakonskog zastupnika ili ovlašćenog lica; i potvrda obrasca apliciranja za pasoš (deteta). Podnosioci aplikacija uzrasta iznad šesnaest (16) godina mogu da povlače pasoš lično.

U međuvremenu, povlačenje Lične karte i Pasoša za lica starija od 16 (šesnaest) godina treba da se vrši od strane podnosioca aplikacije lično ili originalnim ovlašćenjem od strane javnog beležnika ili nadležnog organa. Prilikom povlačenja Lične karte/Pasoša ovlašćeno lice treba da podnese dokaz o apliciranju, identifikacioni dokument i da se potpiše u evidenciji o prijemu. Ukoliko prilikom apliciranja Vi zahtevate i saglasni ste da Vam se Lična karta i Pasoš pošalju putem Poštanske službe od strane Konzulata, onda je to moguće. Troškove usluge snosi sama stranka.

 1. Koliko je konzularna taksa za apliciranje za Ličnu kartu i Pasoš u Konzulatu Republike Kosovo u Cirihu?

Konzularna taksa za ličnu kartu je 60 CHF, dok je za pasoš 180 CHF za lica uzrasta iznad 18 (osamnaest) godina. Dok, za lica uzrasta ispod 18 (osamnaest) godina, konzularna taksa iznosi 120 CHF.

 1. Gde mogu da izvršim uplatu za Konzularne usluge koja se pružaju od strane Konzulata?

Uplata za Konzularne usluge, koja se pružaju od strane Konzulata, može se izvršiti u Konzulatu ukoliko imate karticu MAESTRO ili u slučaju da je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od oko 4 minuta hodanja od Konzulata. Adresa Pošte: Altstetterstrasse 159, 80 48 Zürich).

 1. Koja je adresa Konzulata Republike Kosovo u Cirihu?

Adresa Konzulata Republike Kosovo u Cirihu je sledeća: Eugen-Huber-Strasse 19A 8048 Zürich.

 1. Da li postoji parking mesto blizu Konzulata Republike Kosovo u Cirihu?

U blizini zgrade Konzulata Republike Kosovo postoji parking mesto za posetioce i možete se parkirati ukoliko je slobodan parking. Na istoj ulici postoji plava zona parkirališta, gde možete da se parkirate poštujući pravila za korišćenje ovog parkinga.

 1.  Da li mogu da apliciram pre isteka roka važenja Pasoša?

Lica koja ne poseduju biometrijski Pasoš Republike Kosovo mogu da apliciraju za dobijanje biometrijskog Pasoša nezavisno od roka njihove važnosti. Dok, lica koja poseduju pasoš Republike Kosovo, mogu da apliciraju za dobijanje novog pasoša dvanaest (12) meseci pre isteka roka važnosti.

 1. Koje su procedure i koja je dokumentacija neophodna za dobijanje ID/Lične karte Republike Kosovo u Konzulatu Republike Kosovo u Cirihu?

Procedure apliciranja za ID/Ličnu kartu su navedena u nastavku, u zavisnosti od Vašeg slučaja. Takođe, u dole navedenim procedurama su specifikovani i dokumenti, koji se zahtevaju u slučaju kada aplicirate za Ličnu kartu po prvi put; u slučaju gubitka/oštećenja ili konfiskacije; u slučaju promene/ponavljanja ličnih podataka kao i promene lične UNMIK-ove karte sa ličnom kartom Republike Kosovo.

PROCEDURE ZA APLICIRANJE ZA ID/LIčNU KARTU

Procedura apliciranja za ličnu kartu po prvi put

Da bi se opremali ličnom kartom po prvi put, podnosilac aplikacije treba da se pojavi lično u Konzularnoj kancelariji u Cirihu, uz sledeću dokumentaciju:

Izvod iz matične knjige rođenih Republike Kosovo;

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 60 CHF.(Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu MAESTRO ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).

Procedura apliciranja za ličnu kartu u slučaju gubitka/oštećenja/konfiskacije

Za opremanje ličnom kartom u slučaju gubitka/oštećenja/konfiskacije, podnosilac aplikacije treba da se pojavi lično u Konzularnoj kancelariji u Cirihu, uz sledeću dokumentaciju:

Izvod iz matične knjige rođenih Republike Kosovo;

Kopiju lične karte ili pasoša ukoliko postoji;

Izveštaj policije/suda u slučaju gubitka/konfiskacije;

Oštećena lična karta, u slučajevima oštećenja lične karte;

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 60 CHF.(Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu MAESTRO ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).

Opremanje ličnom kartom za promenu/ponavljanje ličnih podataka

Za opremanje ličnom kartom Republike Kosovo, prilikom promene/ponavljanja ličnih podataka, podnosilac aplikacije treba da se pojavi lično u Konzularnoj kancelariji u Cirihu, uz sledeću dokumentaciju:

Stara lična karta, koja se treba poništiti;

Izvod iz matične knjige rođenih sa aktuelnim podacima;

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 60 CHF.(Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu MAESTRO ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).

Zamena UNMIK-ove Lične karte sa ličnom kartom Republike Kosovo

Da biste zamenili UNMIK-ovu Ličnu kartu sa ličnom kartom Republike Kosovo, podnosilac aplikacije treba da se pojavi lično u Konzularnoj kancelariji u Cirihu, uz sledeću dokumentaciju:

Izvod iz matične knjige rođenih;

Lična karta UNMIK-a (Ukoliko je podnosilac aplikacije poseduje);

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 60 CHF.(Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu MAESTRO ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).

PROCEDURE APLICIRANJA ZA LIčNU KARTU

 1. Koje su procedure i koja je dokumentacija neophodna za dobijanje Pasoša Republike Kosovo u Konzulatu Republike Kosovo u Cirihu?

Opremanje Pasošem za lica ispod 18 (osamnaest) godina

Za opremanje Pasošem po prvi put, podnosilac aplikacije treba da se pojavi lično i uz prisustvo oba roditelja u Konzularnoj kancelariji u Cirihu, uz sledeću dokumentaciju:

Izvod iz matične knjige rođenih;

Kopiju validne lične karte za podnosioce aplikacija uzrasta od 16 (šesnaest) godina;

Dokaz o identitetu roditelja (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola);

Ukoliko je jedno od roditelja umrlo, dete treba da bude u pratnji drugog roditelja. Smrt se dokazuje izvodom umrlih;

Sudska odluka o starateljstvu nad detetom, ukoliko su roditelji razvedeni;

Dete koje je pod starateljstvom treba da bude u pratnji staratelja (odluka o starateljstvu);

Ovlašćenje/izjava pečatirana od strane javnog beležnika odnosno nadležnog organa, u odsustvo jednog roditelja;

Izjava roditelja pečatirana od strane javnog beležnika odnosno nadležnog organa koji izjavljuje pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da ne zna mesto prebivališta drugog roditelja ili o neopravdanom odbijanju od strane roditelja;

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 120 CHF.(Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu MAESTRO ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).

Opremanje Pasošem za lica uzrasta iznad 18 (osamnaest) godina

Za opremanje Pasošem po prvi put, podnosilac aplikacije treba da se pojavi lično i uz prisustvo oba roditelja u Konzularnoj kancelariji u Cirihu, uz sledeću dokumentaciju:

Kopija lične karte (podaci treba da figurišu u sistemu centralnog registra civilnog stanja);

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 180 CHF.(Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu MAESTRO ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).

Opremanje izgubljenim/oštećenim/konfiskovanim Pasošem

Za opremanje Pasošem u slučaju gubitka/oštećenja/konfiskacije, podnosilac aplikacije treba da se pojavi lično i uz prisustvo oba roditelja u Konzularnoj kancelariji u Cirihu, uz sledeću dokumentaciju:

Kopija lične karte za lica uzrasta iznad 16 (šesnaest) godina;

Izveštaj policije ili nadležnog organa u slučaju gubitka;

U slučaju konfiskacije, sudsku odluku o dozvoli opremanja novim pasošem;

Oštećeni Pasoš, u slučajevima oštećivanja pasoša;

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 180 CHF. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu MAESTRO ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).

Opremanje pasošem u slučaju promene/ ponavljanja ličnih podataka

Za opremanje Pasošem prilikom promene/ponavljanja ličnih podataka, podnosilac aplikacije treba da se pojavi lično u Konzularnoj kancelariji u Cirihu, uz sledeću dokumentaciju:

Kopiju lične karte sa aktuelnim podacima za lica uzrasta iznad šesnaest (16) godina;

Stari pasoš (koji se treba poništiti);

Za lica uzrasta ispod šesnaest (16) godina se sprovode procedure u skladu sa članom 12 Administrativnog uputstva br. 05/2015;

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 180 CHF. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu MAESTRO ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).

Opremanje Pasošem u slučaju popunjenih listova

Za opremanje Pasošem prilikom popunjenih listova sa vizama i graničnim pečatima, podnosilac aplikacije treba da se pojavi lično u Konzularnoj kancelariji u Cirihu, uz sledeću dokumentaciju:

Kopiju validne lične karte za lica uzrasta preko 16 (šesnaest) godina;

Stari popunjeni pasoš, koji treba da se poništi;

Za lica uzrasta ispod šesnaest (16) godina se sprovode procedure u skladu sa članom 12 Administrativnog uputstva br. 05/2015;

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 180 CHF. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu MAESTRO ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).

 

 

 

Izdavanje putnog dokumenta za povratak (putni list)

 1. Koje su moje mogućnosti da otputujem u Republici Kosovo, ukoliko sam Pasoš izgubio, oštetio, istekao/istekao je rok ili ukoliko imam novorođeno dete (državljanin) Kosova, koji još uvek nije registrovan u Konzulatu Republike Kosovo u Cirihu?

U gore navedenim slučajevima ili u drugim hitnim ili humanitarnim slučajevima, Konzulat Republike Kosovo u Cirihu je ovlašćen da izdaje Putni dokument za povratak u Republiku Kosovo (Putni list u jednom pravcu) za državljane Republike Kosovo. Rok ovog dokumenta je 30 dana od dana izdavanja. Vi možete da putujete ovim dokumentom kopnenim ili vazdušnim putem i da zatim aplicirate za Pasoš u Republici Kosovo. Molimo Vas imajte na umu da ovaj dokument važi samo za odlazak u Republici Kosovo i ne važi za povratak.

Da biste se opremili Putnim listom u Konzulatu Republike Kosovo u Cirihu, podnosilac aplikacije treba da dostavi sledeću dokumentaciju:

Popunjeni formular na osnovu aneksa I ovog Administrativnog uputstva (Formular se dobija u Konzulatu);

Izveštaj policije ili relevantnih organa države prijema, koji potvrđuje da je Pasoš izgubljen/ukraden/konfiskovan;

Kopiju dokumenta Republike Kosovo koja dokaže državljanstvo podnosioca aplikacije i kopiju jednog dokumenta sa slikom (boravišna dozvola, vozačka dozvola) koja dokazuje identitet podnosioca aplikacije;

Dokument (Pasoš), ukoliko je oštećen;

Dve fotografije standarda ICAO (Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo;

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 48 CHF. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu MAESTRO ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).

Za maloletnike uzrasta ispod 18 godina potrebna je sledeća dokumentacija:
 Zahtev (Formular Zahteva se dobija u Konzulatu),
 Kopije pasoša roditelja;
 Dve fotografije standardnog formata za pasoš
Ukoliko maloletnik nema pasoš (koji je oštećen, izgubljen, novorođeno dete itd.) onda kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

Sa maloletnikom treba da budu prisutni i roditelji, ili jedan od roditelja sa ovlašćenjem javnog beležnika drugog roditelja ili Presudom vezano za razvod ili potvrdi o starateljstvu;

Apliciranje se vrši lično u Konzulatu.


Napomena: Putni list važi samo 30 dana od dana izdavanja i važi samo za putovanje u jednom pravdu za Kosovo.

 

 

Prijave rođenja

 1. Rodilo mi se dete u Švajcarskoj konfederaciji. Da li mogu da registrujem novorođeno dete u Konzulatu Republike Kosovo u Cirihu, koja je procedura i koja je dokumentacija potrebna?

Da. Vi možete da registrujete Vaše novorođeno dete u Konzulatu Republike Kosovo u Cirihu. Konzulat Republike Kosovo u Cirihu prima zahteve za registrovanje činjenica rođenja (do uzrasta od 14 godina) sa prijemom obrasca za prijavu, u skladu sa aneksom III za registrovanje rođenja deteta u matičnoj knjizi rođenih na Kosovu. (Obrazac zahteva se dobija u Konzulatu Republike Kosovo u Cirihu).

Registrovanje rođenja putem izjavljivanja u skladu sa članovima 34. i 35. Zakona o civilnom stanju i rođenje se može prijavljivati, od strane jednog roditelja, punoletnog lica deteta, pravnog zastupnika ili staratelja, zastupnika majke sa posebnim punomoćjem i lica koja su ovlašćena u skladu sa stavom 2. člana 34. Zakona o civilnom stanju.

Potrebna dokumentacija za registrovanje rođenja:

Kada je dete rođeno izvan teritorije Republike Kosovo od strane roditelja koji su državljani Kosova:

Kopiju međunarodnog izvoda rođenih za dete koje ima zapisano oba roditelja (Geburtsregister);

Izvodi rođenih roditelja;

Kopije identifikacionih dokumenata (pasoš ili lična karta) za oba roditelja;

Prisustvo jednog roditelja;

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 48 CHF. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu MAESTRO ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).

Kada je dete rođeno van teritorije Republike Kosovo od strane jednog roditelja državljana Kosova, i drugog roditelja stranog državljanina ili nepoznatog državljanstva:

Kopiju međunarodnog izvoda rođenih za dete koje ima zapisano oba roditelja;

Kopije identifikacionih dokumenata roditelja;

Pisanu saglasnost od strane roditelja sa stranim državljanstvom ili nepoznatim državljanstvom za upis deteta, overen od strane javnog beležnika ili nadležnog organa;

Prisustvo oba roditelja ili zakonski dokaz u nedostatku jednog roditelja;

Izuzev stava 4. ovog člana, registrovanje dece uzrasta iznad 14 godina treba da se realizuje putem procedure dobijanja državljanstva;

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 48 CHF. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu MAESTRO ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).

Kada je dete rođeno van teritorije Kosova od strane jednog roditelja državljanina Kosova dok je drugi nepoznat:

Kopiju međunarodnog izvoda rođenih za dete koje obuhvata državljanina Kosova kao roditelja i drugog kao „nepoznatog“;

Kopiju važećeg identifikacionog dokumenta majke;

Izvod iz matične knjige rođenih;

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 48 CHF. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu MAESTRO ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).

 

Prijava braka

 1. Da li mogu da prijavim brak u Konzulatu Republike Kosovo u Cirihu, koja je procedura i koja je dokumentacija neophodna?

Da. U Konzulatu Republike Kosovo u Cirihu se može vršiti registracija brakova sklopljenih van teritorije Kosova između dvoje državljana Republike Kosovo i u slučajevima kada je jedan državljanin strani. Da bi se izvršila prijava braka, jedan supružnik treba da se pojavi lično u Konzularnoj kancelariji i da donese sledeću dokumentaciju:

Originalni međunarodni izvod venčanih (Eheregister);

Kopije važećeg identifikacionog dokumenta obeju supružnika;

Izvod rođenih supružnika sa državljanstvom Kosova;

Dokaz o državljanstvu stranog državljanina (Pasoš);

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 48 CHF. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu MAESTRO ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).

Sklapanje braka između dvoje državljana Kosova

Konzulat Republike Kosovo u Cirihu je ovlašćen da vrši sklapanje braka između dvoje državljana Republike Kosovo, ovom prilikom budući supružnici treba da se pojave lično u Konzularnoj kancelariji i da donesu sledeću dokumentaciju:

Validne Lične karte ili Pasoše Republike Kosovo;

Izvode rođenih Republike Kosovo za oba supružnika;

Dokaz/potvrdu o prebivalištu kojom se dokazuje bračni status supružnika u stranoj državi (bračni kapacitet);

Ukoliko državljanin nije punoletan, zahtevu treba priložiti i odluku suda kojom se dozvoljava sklapanje braka;

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 48 CHF. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu MAESTRO ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).

Sklapanje brakova kada je jedan državljanin Kosova i drugi strani državljanin

Konzulat Republike Kosovo u Cirihu je ovlašćen da sklapa brakove van teritorije Kosovo između državljanina Republike Kosovo i drugog državljanina, ovom prilikom budući supružnici treba da se pojave lično u Konzularnoj kancelariji i da donesu sledeću dokumentaciju:

Validnu Ličnu kartu ili Pasoš Republike Kosovo;

Kopiju važećeg Pasoša stranog državljanina;

Izvod iz matične knjige rođenih državljanina Kosova;

Izvod iz matine knjige rođenih ili ekvivalentan dokument kojim se potvrđuje podatke rođenja stranog državljanina;

Dokaz/potvrdu prebivališta koja dokazuje bračni status supružnika u stranoj državi (bračni kapacitet);

Ukoliko državljanin nije punoletan, zahtevu treba priložiti i odluku suda kojom se dozvoljava sklapanje braka;

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 48 CHF. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu MAESTRO ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).

 

Prijave smrti

Konzulat Republike Kosovo u Cirihu je ovlašćen da vrši prijavu činjenica smrti nastalih van teritorije Republike Kosovo. Prijavljivanje/obaveštenje se može vršiti od strane:

 

Svakog punoletnog člana porodice umrlog;

Bliže rodbine umrlog člana porodice;

Za lica bez bliske rodbine ili pronađena tela, prijavljivanje/obaveštavanje se vrši od strane ovlašćenog lica ili nadležne institucije na teritoriji u kojoj je smrt nastala;

Za umrla lica, koji nemaju registrovano rođenje, prvo treba prijaviti rođenje zatim smrt.

Podnosilac prijave treba da donese sledeću dokumentaciju:

 

Originalni međunarodni izvod umrlih državljanina ili Izvod umrlih izdat od strane relevantne institucije u zemlji u kojoj je nastala smrt;

Kopiju identifikacionog dokumenta mrtvog lica;

Lični identifikacioni dokument podnosioca prijave.

 

Napomena: Ova Konzularna usluga se ne naplaćuje.

 

 

Opremanje dokumentima civilnog stanja

 1. Da li mogu da izvadim/dobijem dokumente Civilnog stanja (Izvode/Ekstrakte) u Konzulatu Republike Kosovo u Cirihu?

Da. Ukoliko ste registrovani u elektronskom sistemu civilnog stanja, Vi možete da izvadite/dobijete dokumente Civilnog stanja u Konzulatu Republike Kosovo u Cirihu, u skladu sa Zakonom o Civilnom stanju i Administrativnim uputstvom o dokumentima civilnog stanja. Ukoliko niste registrovani u elektronskom sistemu civilnog stanja, onda treba da kontaktirate lično Vašu opštinu i da tražite od njih da Vas unesu u elektronski sistem civilnog stanja.

Dokumentacija, koju Vi možete da izvadite u Konzulatu ukoliko ste registrovani u elektronskom sistemu civilnog stanja su:

Izvod iz matične knjige rođenih;

Ekstrakt iz centralnog registra civilnog stanja;

Izvod o državljanstvu;

Izvod venčanih;

Izvod umrlih;

Izvod o prebivalištu;

Izvod o bračnom stanju;

Izvod o porodičnoj zajednici;

Potvrdu iz arhive;

Dokaz o uplati konzularne takse za jednu od ovih usluga (opremanje dokumentima Civilnog stanja (Izvod/Ekstrakt) u iznosu od 36 CHF. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu MAESTRO ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).

 1. Planirao sam da idem na odmor u Republici Kosovo kopnenim putem, ali, deca nemaju ličnu kartu, obzirom da su uzrasta ispod 16 godina. Za tranzitni prelazak po teritoriji Srbije potreban je Izvod iz matične knjige rođenih Republike Kosovo sa fotografijom. Šta može da mi pomogne Konzularna misija u Cirihu?

Konzulat Republike Kosovo u Cirihu je ovlašćen da izda Izvod iz matične knjige rođenih sa fotografijom za lica uzrasta ispod 16 godina, koji nemaju Ličnu kartu Republike Kosovo.

 1. Da li mogu da apliciram u Konzulatu Republike Kosovo u Cirihu za dobijanje državljanstva Republike Kosovo?

Da. Konzulat Republike Kosovo prihvata zahteve građana za dobijanje državljanstva Republike Kosovo. Podnošenje zahteva za dobijanje državljanstva treba da se podnese lično, podnošenjem sledeće dokumentacije:

Izvod iz matične knjige rođenih podnosioca aplikacije;

Izvod iz matične knjige rođenih roditelja koji ima državljanstvo Kosova;

Saglasnost deteta starijeg od 14 (četrnaest) do 18 (osamnaest) godina;

Pisana saglasnost roditelja koji ne poseduje državljanstvo Kosova, overen kod javnog beležnika;

Kosovski Izvod venčanih;

Dokaze o važećoj dozvoli boravka u Republici Kosovo za 5 (pet) godine;

Izvod venčanih koji dokazuje najmanje 3 (tri) godine bračne veze i najmanje 1 (jednu) godinu legalnog boravka u RKS pre podnošenja zahteva;

Dokaz iz Poreske administracije Kosova i Opštinske poreske kancelarije Kosova o ispunjavanju poreskih obaveza;

 

Dokument koji dokazuje adekvatne uslove stanovanja odnosno dovoljno materijalnih sredstava za osiguranje života za sebe i lica za koje je odgovoran;

Dokaz da nije pod istragom i da nije kažnjen/a za krivična dela izdat od strane nadležnog suda u RKS i nadležnog organa strane države odakle dolazi podnosilac zahteva odnosno gde je on/ona imao/la prebivalište u poslednjih 6 (šest) meseci;

Pismenu Izjavu pod zakletvom da priznaje ustavni i pravni poredak Republike Kosovo;

 

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 84 CHF za apliciranje, dok 360 CHF prilikom dobijanja odluke. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu MAESTRO ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).

 

 1. Da li mogu da apliciram u Konzulatu Republike Kosovo u Cirihu za gubitak državljanstva Kosova sa oslobađanjem?

 

Da. Konzulat Republike Kosovo u Cirihu prihvata zahteve građana za gubitak državljanstva Republike Kosovo sa oslobađanjem. Podnošenje zahteva za gubitak državljanstva sa oslobađanjem se treba vršiti lično, podnošenjem sledećih dokumenata:

 

Dokaz o posedovanju državljanstva neke druge države ili garanciju da će mu se ovo državljanstvo dati;

Ekstrakt/Izvod rođenih;

Kopiju validnog identifikacionog dokumenta;

Dokaz o prebivalištu u stranoj državi;

Dokaz o poslednjem prebivalištu u Republici Kosovo;

Dokaz iz Poreske administracije Kosova i Opštinske poreske kancelarije Kosova (o ispunjavanju poreskih obaveza);

Dokaz iz Opštinskog centra za socijalne radove;

Dokaz izdat od strane policije i suda Republike Kosovo, da podnosilac aplikacije nije pod istragom ili kažnjen za krivična dela;

Dokaz izdat od strane nadležnog organa strane države, čiji je državljanin podnosilac zahteva ili države u kojoj je podnosilac zahteva imao poslednje prebivalište, ne starije od 6 meseci, da podnosilac aplikacije nije pod istragom i/ili osuđen za krivična dela;

Dokaz pod zakletvom da državljanin koji traži oslobađanje, nije civilni službenik (sudija, javni tužilac, pripadnik policije itd.) i;

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 84 CHF za apliciranje, dok 720 CHF prilikom dobijanja odluke. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu MAESTRO ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).

 1. Da li može da se podnese aplikacija za oslobađanje državljanstva Republike Kosovo od državljanstva maloletnika u Konzulatu Republike Kosovo u Cirihu?

Da. Podnošenje zahteva za gubitak državljanstva sa oslobađanjem za maloletnike (uzrasta ispod 18 godina) vrši se putem jednog od roditelja, u istom zahtevu podnesenom od strane roditelja ili jednog roditelja u Konzularnoj kancelariji Republike Kosovo, podnošenjem sledeće dokumentacije:

Dokaz o posedovanju državljanstva neke druge države ili garanciju da će mu se ovo državljanstvo dati;

Izvod iz matične knjige rođenih;

Kopiju identifikacionog dokumenta maloletnika, ukoliko ga poseduje;

Izvod iz matične knjige rođenih roditelja;

Dokaz o prebivalištu u stranoj državi u kojoj stanuje;

Dokaz o poslednjem prebivalištu roditelja u Republici Kosovo;

Kopije identifikacionih dokumenata za oba roditelja;

Saglasnost maloletnika starijeg od 14 (četrnaest) do 18 (osamnaest) godina;

Pisana saglasnost oba roditelja, overene kod javnog beležnika;

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 84 CHF za apliciranje, dok 360 CHF prilikom dobijanja odluke. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu MAESTRO ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).

 1. Koju drugu konzularnu pomoć i koju vrstu potvrde može da mi izda Konzulat?

Pored gore navedenih Konzularnih usluga, Konzulat Republike kosovo u Cirihu pruža i konzularnu pomoć za građane Republike Kosovo i svoje državljanine, kao što je predviđeno Zakonom i Uredbom o Konzularnoj usluzi Republike Kosovo.

Shodno tome, Konzularni službenik može da na osnovu pristiglog pisanog zahteva izdaje potvrde bilo koje vrste u skladu sa važećim zakonima i podzakonskim aktima.

Potvrde bilo koje vrste podrazumevaju, ali se ne ograničavaju, samo na: potvrdu vraćanja beživotnog tela državljana Kosova na Kosovu; potvrdu o autentičnosti dokumenata; potvrdu o državljanstvu.

Izdavanje potvrda koja se odnose na određene potvrde, vrši se samo nakon prijema relevantne dokumentacije koja je potvrđena o strane odgovornih institucija u Republici Kosovo.