Follow us on:

Taksat konsullore

I. Taksa për letërnjoftim (ID)

1. Letërnjoftim biometrik për here të parë, ripërtëritje, korrigjim, ndërrim të të dhënave, humbjes, dëmtimit ------ fr 60.00

 

II. Taksa për dokumente udhëtimi

1. Pasaportë mbi 18 vjeç (per te gjitha llojet e aplikimit) ---------fr 180.00

2. Pasaportë nën 18 vjeç (per te gjitha llojet e aplikimit) ---------fr 120.00

3. Patent Shoferi (vazhdimi i afatit te vlefshmerise te patent shoferit, humbjes, demtimit)---fr 120.00

4. Fletudhëtim per kthim------------------------------------------------fr 48.00

5. Vulosja e certificates me foto----------------------------------------fr 18.00

 

III. Taksa për shërbime të gjendjes civile

1. Çertifikatat dhe ekstrakti - Paisje me Certifikate te lindjes, Ekstrakt nga Regjisori Qendror i Gjendjes civile, Certifikate e Shtetesis, Certifikate e Marteses, Certifikat e vendbanimit, Certifikate e Gjendjes Martesore, Deklarata per bashesine familjare dhe Vertetim nga Arkivi --------------------------------------------------------------------fr 36.00
2. Regjistrimi i faktit të lindjes --------------------------------fr 48.00
3. Regjistrimi i faktit të martesës ------------------------------fr 48.00
4. Regjistrimi i faktit të vdekjes dhe Certifikate e Vdekjes --- pa pagese
5. Procesverbali per pranimin e atesise / amesise ------------fr 48.00

IV. Taksa për fitim/lirim të shtetësisë se Repiblikes se Kosoves
1. Aplikimi për fitim/ lirim te shtetësise -------------------------------------------fr 84.00
2. Vendimi për fitimin / rifitimin e shtetesise per personat mbi 18 vjeç ------ fr 360.00
3. Vendimi për fitimin / rifitimin e shtetesise per personat nen 18 vjeç------- fr 156.00
4. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim per personat mbi 18 vjeç ------fr 720.00
5. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim per personat nen 18 vjeç ------fr 360.00

V. Taksa për Viza
1. Aplikim per Vize -C ---------fr 48.00
2. Aplikim per Vize -D---------fr  96.00

VI. Taksa per legalizim dhe vertetim
1. Legalizim i dokumeteve te huaja publike si dhe dokumenteve publike te Republikes se Kosoves --fr 36.00

VII. Taksa per veprime noteriale dhe vertetime te çdo lloji
1. Vertetime dhe konfirmime ----------------- fr 36.00
2. Autorizime dhe perkthime (interne)------- fr 18.00