Follow us on:

Verlies van het Burgerschap met vrijstelling

De Consulaire Dienst ontvangt verzoeken voor het verlies van het burgerschap van Kosovo met vrijstelling in overeenstemming met de Administratieve Instructie voor de procedures van aanbod van Consulaire en administratieve diensten voor de aanvraagprocedures voor het verlies van het burgerschap van de Republiek van Kosovo.                                               

 

De aanvraag voor het verlies van het burgerschap door vrijstelling voor personen OUDER DAN 18 jaar moeten persoonlijk worden gedaan, door het indienen van de volgende documenten:

 

 • Bewijs van het bezitten van het burgerschap van een andere land of garantie dat het burgerschap zal worden gegeven;

 • Kopij van een geldige identiteitsdocument;

 • Bewijs van woning in het buitenland;

 • Bewijs van de laatste woonplaats in de Republiek van Kosovo;

 • Bewijs van de Belastingsadministratie van Kosovo en het Bureau van de Gemeente voor Belasting op de Onroerende Goederen (op het vervullen van de belastingsobligaties);

 • Bewijs van de Gemeentelijke Centra voor Sociaal Werk

 • Bewijs van goed gedrag en zeden geleverd van de ¨Politie en Rechtbank van de Republiek van Kosovo en dat de aanvrager niet veroordeeld is wegens strafbare feiten;

 • Bewijs geleverd van de bevoegde orgaan van de buitenlandse land, waarvan de aanvrager burger is of land waarin de aanvrager zijn laatste woonplaats had, niet ouder dan 6 maanden, dat de aanvrager een goed gedrag en zeden heeft;

 • Bewijs op eer dat de burger dat vrijstelling aanvraagt geen ambtenaar is (Rechter, officier van justitie, leden van de politie, enz.);

 • Bewijs van betaling van de consulaire belasting voor de aanvraag;

 • Belastingsbewijs van de betaling voor vrijstelling (nadat de beslissing voor vrijstelling genomen is)

 

De aanvraag voor het verlies van het burgerschap door vrijstelling voor personen JONGER DAN 18 jaar wordt ingediend door één van de ouders in hetzelfde verzoek van de ouders of ouder, met de volgende documenten:

 
 • Bewijs van het bezitten van het burgerschap van een andere land of garantie dat het burgerschap zal worden gegeven;

 • Geboorte-extrakt;

 • Kopij van de identiteitsdocument van de minderjarige, indien hij die heeft;

 • Geboorte-extrakt van de ouders;

 • Bewijs van woonplaats in het vreemde land;

 • Bewijs van de laatste woonplaats in de Republiek van Kosovo;

 • De instemming van een minderjarige ouder dan 14 (veertien) tot 18 (achttien) jaar;

 • Declaratie van de schriftelijke instemming van de twee ouders gecertificeerd bij de notaris;

 • Bewijs van betaling van de consulaire belasting voor de aanvraag;

 • Belastingsbewijs van de betaling voor vrijstelling (nadat de beslissing voor vrijstelling genomen is)

 

In geval dat er wordt gezorgd voor een minderjarige kind door één ouder, is noodzakelijk het vertonen het bewijs, met dewelke de voogdij wordt gecertificeerd.