Follow us on:

Kosovo i EU potpisale sporazum o učešću u programu EU "COSME"

Brisel, 19. decembra 2017 - Danas je potpisan prvi sporazum o učešću Kosova u programima EU. Gdin Bajram Hasani, ministar trgovine i industrije Republike Kosovo i gospoÄ‘a Lovri Evans Generalni direktor za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća, potpisali su sporazum o učešću Kosova u programu "Konkurentnost preduzeća i mala i srednja preduzeća - Cosme" kroz koje se otvaraju brojne mogućnosti za kosovske MSP

COSME je program EU-a za konkurentnosti preduzeća i MSP od 2014. do 2020. godine, sa budžetom od 2,3 milijardi evra. COSME će podržati MSP u oblasti olakšavanja pristupa finansijama, pružanje podrške za internacionalizaciju i pristup tržištima, stvaranje povoljnog okruženja za konkurenciju i podsticanje preduzetničke kulture.

Pored konkretne koristi, ovaj sporazum je posebno kao dodatni sporazum izmeÄ‘u Republike Kosova i Evropske unije, čime se dodatno ojačavaju meÄ‘usobni ugovorni odnosi. 

Preduzeća i MSP na Kosovu će se kvalifikovati da imaju koristi od ovog programa, a Ministarstvo trgovine i industrije Republike Kosovo će biti da će promovisati program Cosme i olakšaće primenu sporazuma.