Follow us on:

Regjistrimi i faktit të vdekjes

Shërbimi konsullor është i autorizuara të bëjnë regjistrimin e fakteve të vdekjes të ndodhura jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Deklaruesi duhet të sjell dokumentacionin si në vijim:• Dokument personal identifikimi i deklaruesit
• Certifikatën ndërkombëtare origjinale të vdekjes së shtetasit ose certifikatën e vdekjes së lëshuar nga shërbimi i gjendjes civile i vendit ku ka ndodhur vdekja;
• Kopjen e dokumentit të identifikimit të personit të vdekur;
• Ekstrakti nga regjistri qëndror i gjendjes civile
• Certifikata e martesës nëse ka qenë i martuar
• Certifikata e vdekjes së bashkëshortit për rastet kur bashkëshorti ka vdekur