Follow us on:

Çështje të Gjendjes Civile

Shërbimi Konsullor në Bruksel është i autorizuar të kryej disa nga shërbimet e gjendjes civile. Aktualisht në shërbimet që ofrohen janë: