Follow us on:

Vërtetime

Shërbimi Konsullor në Bruksel bën lëshimin e vërtetimeve të çdo lloji në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi.

Vërtetimet e çdo lloji nënkuptojnë, por nuk kufizohen vetëm në:

 

  •  vërtetim mbi shtetësinë;
  • vërtetime individualiteti;
  • vërtetim i gjendjes martesore;
  • vërtetim zakonor;
  • vërtetim për kthimin e trupit të pajetë të shtetasve të Kosovës në Kosovë;
  • vërtetim mbi vërtetësinë e dokumenteve;
  • etj.


Vërejtje:

Vërtetimet, lëshimi i të cilave kërkon verifikime të mëtutjeshme bëhet vetëm pas marrjes së konfirmimit nga autoritetet përgjegjëse në Kosovë.