Follow us on:

Letërnjoftim i Republikës së Kosovës

Për t’u pajisur me letërnjoftim të RKS në të gjitha rastet apikuesi duhet të paraqitet personalisht në Shërbimin Konsullor të Ambasadës së Republikës së Kosovës në Bruksel.

1.    Dokumentet e nevojshme për pajisje me letërnjoftim për herë të parë

 • Kopja e ekstraktit të lindjes

 • Dëshmi të pagesës së taksës konsullore për këtë shërbim

 

2.    Dokumentet e nevojshme për ndërrimin e letërnjoftimit të UNMIK-ut në letërnjoftim të Kosovës

 • Letërnjoftimi i UNMIK-ut dhe një kopje e tij (nëse aplikuesi posedon)

 • Raporti policor për humbje të letërnjoftimit të UNMIK-ut (në rast se ka humbur)

 • Kopje e ekstraktit të lindjes

 • Dëshmi të pagesës së taksës konsullore për këtë shërbim


3.    Dokumentet e nevojshme për pajisje me letërnjoftim pas humbjes/dëmtimit/konfiskimit

 • Fotokopja e letërnjoftimit ose pasaportës (nëse ekziston)

 • Raporti policor të shtetit ku ka humbur letërnjoftimi/raporti i konfiskimit

 • Letërnjoftimin e dëmtuar, në rastet e dëmtimit të letërnjoftimit

 • Kopja e ekstraktit të lindjes së Republikës së Kosovës

 • Dëshmi të pagesës së taksës konsullore për këtë shërbim

 

4.     Dokumentet e nevojshme për pajisje me letërnjoftim në rast të ndryshimit apo ripërtrirjes së të dhënave personalë

 

 • Letërnjoftimi i vjetër (me qëllim të invalidimit)

 • Ekstraktin e lindjes me të dhënat aktuale

 • Dëshmi të pagesës së taksës konsullore