Follow us on:

Taksat konsullore

I.Taksa për letërnjoftim (ID)

1. Letërnjoftim për herë të parë ............................................................    40 €
2. Letërnjoftim pas humbjes / dëmtimit / ripërtrirjes ............................    40 €

II. Taksa për dokumente udhëtimi

1. Fletudhëtimi për kthim -----------------------------------------------             30 €
2. Pasaporta për herë të parë mbi 18 vjeç -------------------------------        100 €
3. Pasaporta e humbur/dëmtuar/ripërtrirë -----------------------------          100 €
4. Pasaporta për fëmijë deri në 18 vjeç -------------------------------              80 €


III. Taksa për shërbime të gjendjes civile

1. Regjistrimi i faktit të lindjes --------------------------------------------    20 €
2. Regjistrimi i faktit të martesës -----------------------------------------    20 €
3. Regjistrimi i faktit të vdekjes ------------------------------------------     20 €

IV. Taksa për fitim/lirim të shtetësisë

1. Aplikimi për fitim të shtetësisë dhe lirim nga shtetësia -----------       50 €
2. Vendimi për fitimin e shtetësisë (mbi 18 vjeç) ---------------------       250 €
3. Vendimi për fitimin e shtetësisë për të mitur (nën 18 vjeç)..........      100 €
4. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim -----------------------       400 €
5. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim për të mitur ---------      200 €

V. Taksa për vërtetime të çdo lloji

2. Vërtetime të çdo lloji --------------------------------------------------------- 20 €