Follow us on:

Lirim nga Shtetësia

Shtetasit e Kosovës të cilët jetojnë në Suedi të interesuar për për heqjen dorë nga shtetësia e Kosovës me lirim, mund të parashtrojnë kërkesën në Seksionin Konsullor në Stockholm.

Aplikimi për heqje dorë nga shtetësia e Kosovës me lirim bëhet sipas procedurave të parapara me Udhëzimin Administrativ të Ministrisë së Punëve të Brendshme Nr. 04/2009 për Procedurat e Humbjes së Shtetësisë së Kosovës me lirim.(kliko UA 04/2009 MPB)

Dëshmitë të cilat duhet t’i bashkangjiten kërkesës për lirim nga shtetësia, të cilat klienti konsullor nuk mund t’i siguroj në Suedi, mund të nxirren përmes një personi ligjërisht të autorizuar për kompletimin e lëndës, i cili bën dorëzimin e këtyre dokumentave në Departamentin për Shtetësi, Azil dhe Migracion pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme në Prishtinë.

Autorizimi ligjor i cili duhet t’i bashkëngjitet dosjes për lirim nga shtetësia duhet të përmbajë të dhënat e aplikuesit, të dhënat e të autorizuarit si dhe listën e dokumenteve që duhet të nxirren në Republikën e Kosovës.

Pas marrjes së vendimit nga ana e autoritetit përgjegjës, klienti konsullor duhet të bëjë pagesën sipas Udhëzimit Administrativ për taksa konsullore (kliko taksat konsullore për fitim dhe lirim të shtetësisë) dhe vetëm pas dorëzimit të fletëpagesës mund të marrë vërtetimin mbi lirimin nga shtetësia e Kosovës.