Follow us on:

Taksat konsullore

Fletëpagesat për shërbime konsullore bëhen në emër të:

Embassy of the Republic of Kosovo
SEB BANK GIRO 601--0656
Medelande: Të shënohet shërbimi për të cilin paguhet taksa, emri dhe mbiemri i aplikuesit

Për pagesat të cilat kryhen nga Novegjia, Islanda, Finlanda dhe vendet e Baltikut:

Embassy of the Republic of Kosovo
INVOICE ADDRESS : SEB  ACCOUNTS PAYABLE , SE- 106 40 Stockholm
IBAN Account Number   
Electronic format  SE 415 0000 0000 5277 102 3407
S.W.I.F.T  Address  ESSESESS

Taksat konsullore

1. Letërnjoftim50 €
2. Fletudhëtimi për kthim40 €
3. Pasaporta mbi 18 vjeç150 €
4. Pasaporta për të mitur deri ne moshën 18 vjeqare100 €
5. Regjistrimi i faktit të lindjes40 €
6. Regjistrimi i faktit të martesës40 €
7. Regjistrimi i faktit të vdekjespa pagesë
8. Pajisja me certifikatë /ekstrakt30 €
8. Aplikimi për fitim të shtetësisë dhe lirim nga shtetësia70 €
9. Vendimi për fitimin e shtetësisë300 €
10. Vendimi për fitimin e shtetësisë për të mitur130 €
11. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim600 €
12. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim për të mitur300 €
13. Vërtetime të çdo lloji30 €
14. Vendosja e fotos në certifikatë15 €


Adresa e postës:

Embassy of the Republic of Kosovo/Consular Section
Birger Jarlsgatan 33
PO Box 3643
111 45 Stockholm