Follow us on:

Regjistrimi i vdekjes

Me pranimin e fletëkërkesës për regjistrimin e faktit të vdekjes së një shtetasi të Kosovës në librin amëz të vdekjeve në Kosovë, Zyrtari Konsullor duhet të kërkojë dokumentet si në vijim:

  • Çertifikatën internacionale origjinale të vdekjes së shtetasit;
  • Dokument identifikimi të personit të vdekur si dëshmi për vërtetimin e shtetësisë
  • Dokument personal identifikimi të parashtruesit të kërkesës


Formulari i kërkesës për regjistrimin e vdekjes