Follow us on:

Regjistrimi i martesës

Me pranimin e fletëkërkesës (hapet linku) për regjistrimin e faktit të martesës në librin amëz të martesave në Kosovë, Zyrtari Konsullor duhet të kërkojë dokumentet si në vijim:

  • Kopjet me afat të dokumenteve të identifikimit;
  • Dëshmi lidhur me vërtetimin e shtetësisë për shtetasin e Kosovës;
  • Dëshmi mbi shtetësinë e shtetasit të huaj;
  • Çertifikatë origjinale internacionale  të martesës së lidhur në vendin pranues.


Formulari i kërkesës për regjistrimin e martesës