Follow us on:

Pasaporta e Republikës së Kosovës

Pajisja me pasaportë të Republikës së Kosovës
 
Për t’u pajisur me pasaportë të RKS aplikuesit në të gjitha rastet duhet të paraqiten personalisht në Ambasadë/ Konsullatë.

 1.    Dokumentet e nevojshme për pajisje me pasaportë për personat mbi 16 vjec

 • Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës me afat vlefshmërie
 • Pasaporta paraprake e skaduar nëse pala ka pasur një të tillë
 • Dëshmi e pagesës për pasaportë


 2.    Dokumentet e nevojshme për pajisje me pasaportë për personat nën 16 vjec

 • Çertifikatën e lindjes
 • Çertifikatë shtetësie
 • Dëshminë e identitetit të prindërve (letërnjoftim, pasaportë e RKS, patentë- shofer)
 • Çertifikatë e vdekjes së prindit në rast vdekje
 • Vendimin e gjykatës për përkujdesje të fëmijës në rast se prindërit janë të ndarë
 • Autorizimi ligjor origjinal i legalizuar nga noteri në rast të mungesës së njërit prind
 • Çertifikata e vendbanimit e RKS
 • Dëshmia e pagesës për pasaportë


 3.    Dokumentet e nevojshme për pajisje me pasaportë pas humbjes/dëmtimit për personat mbi 16 vjec

 • Një kopje të letërnjoftimit të Republikës së Kosovës me afat vlefshmërie
 • Pasaportën e dëmtuar (nëse aplikon për shkak të pasaportës së dëmtuar)
 • Raportin origjinal të policisë të shtetit ku ka humbur ( nëse aplikon për shkak të humbjes së pasaportit, brenda tre muajve nga data e humbjes)
 • Vendimin e formës së prerë të gjykatës kompetente  në rast të konfiskimit të pasaportit
 • Dëshmia e pagesës për pasaportë


 4.    Dokumentet e nevojshme për pajisje me pasaportë pas humbjes/dëmtimit për personat nën 16 vjec

 • Pasaportën e dëmtuar (nëse aplikon për shkak të pasaportës së dëmtuar)
 • Raportin origjinal të policisë të shtetit ku ka humbur ( nëse aplikon për shkak të humbjes së pasaportit, brenda tre muajve nga data e humbjes)
 • Dëshminë e identitetit të prindërve (letërnjoftim, pasaportë e RKS, patentë- shofer)
 •  -    Vendimin e gjykatës për përkujdesje të fëmijës në rast se prindërit janë të ndarë
 • Autorizimi ligjor origjinal i legalizuar nga noteri në rast të mungesës së njërit prind
 • Vendimin e formës së prerë të gjykatës kompetente  në rast të konfiskimit të pasaportës
 • Dëshmia e pagesës për pasaportë


 5.    Dokumentet e nevojshme për ndërrimin/ripërtrirjen e të dhënave për personat mbi 16 vjec

 • Kopjen e letërnjoftimit të ndërruar/ripërtërirë
 • Pasaportën e vjetër
 • Dëshmia e pagesës për pasaportë


 6.    Dokumentet e nevojshme për ndërrimin/ripërtrirjen e të dhënave për personat nën 16 vjec

 • Pasaportën e vjetër
 • Vendimin për ndryshimin e të dhënave (për rastet e ndërrimit)
 • Fotografinë elektronike (në rast të ripërtrirjes)
 • Çertifikatën e vendbanimit
 • Dëshmia e pagesës për pasaportë