Follow us on:

Letërnjoftimi i Republikës së Kosovës

Pajisja me letërnjoftim të Republikës së Kosovës
Për t’u pajisur me letërnjoftim të RKS, në të gjitha rastet apikuesi duhet të paraqitet personalisht në Ambasadë.


1.    Dokumentet e nevojshme për pajisje me letërnjoftim për herë të parë:
 • Çertifikata e lindjes
 • Çertifikata e martesës
 • Çertifikata e shtetësisë
 • Çertifikata e vendbanimit


  2.    Dokumentet e nevojshme për ndërrimin e letërnjoftimit të UNMIK-ut në letërnjoftim të Kosovës:
 • Letërnjoftimi i UNMIK-ut
 • Raporti policor për humbje të letërnjoftimit të UNMIK-ut
 • Çertifikata e lindjes
 • Çertifikata e martesës
 • Çertifikata e shtetësisë
 • Çertifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese)


  3.    Dokumentet e nevojshme për pajisje me letërnjoftim pas humbjes/dëmtimit:
 • Fotokopja e letërnjoftimit ose pasaportës nëse ekziston
 • Raporti policor i shtetit ku ka humbur letërnjoftimi (jo më i vjetër se 3 muaj)
 • Letërnjoftimi i dëmtuar
 • Dy fotografi biometrike jo më të vjetra se 6 muaj
 • Dëshmia e pagesës për letërnjoftim pas humbjes/dëmtimit


  4.    Dokumentet e nevojshme për pajisje me letërnjoftim pas ndryshimit të të dhënave personale:
 • Letërnjoftimi
 • Çertifikata e lindjes
 • Çertifikata e martesës
 • Vendimi për ndërrimin e të dhënave
 • Raporti policor të shtetit ku ka humbur letërnjoftimi (në rast se aplikuesit për ndërrim të dhënash i ka humbur letërnjoftimi)
 • Letërnjoftimi i dëmtuar (në rast se aplikuesit për ndërrim të dhënash i është dëmtuar letërnjoftimi)
 • Çertifikata e vendbanimit në Republikën e Kosovës (në rast se kemi ndërrim vendbanimi)
 • Dëshmia e pagesës për letërnjoftimin e ndryshuar


  5.    Dokumentet e nevojshme për pajisje me letërnjoftim pas ripërtrirjes së të dhënave:
 • Letërnjoftimi
 • Çertifikata e lindjes
 • Çertifikata e martesës
 • Vendimin për ndërrimin e të dhënave
 • Raporti policor i shtetit ku ka humbur letërnjoftimi (në rast se aplikuesit për ndërrim të të dhënave i ka humbur letërnjoftimi)
 • Letërnjoftimi i dëmtuar (në rast se aplikuesit për ndërrim të dhënash i është dëmtuar letërnjoftimi)
 • Çertifikata e vendbanimit në Republikën e Kosovës (në rast se kemi ndërrim vendbanimi)
 • Marrja e të dhënave biometrike
 • Dëshmia e pagesës për letërnjoftim të ndryshuar