Follow us on:

Taksat konsullore

TAKSAT PËR SHËRBIMET KONSULLORE

Lista e shërbimeve konsullore të taksueshme:

I.Taksa për letërnjoftim:


1.Pajisje me letërnjoftim biometrik për herë të parë, ripërtritje, korrigjim, ndërrim të të dhënave, humbjes, dëmtimit: 40€


II.Taksa për dokumente udhëtimi:


1.Fletudhëtim për këthim : 30€
2.Për pajisje me pasaportë për herë të parë, ripërtritje, korrigjim, ndërrim të të dhënave, humjes, dëmtimit dhe kur fletët në pasaportë janë në plotësuara me vula dhe viza, për përsonat mbi moshën 18 vjeçare: 100€
3.Për pajisje me pasaportë për fëmijë deri në moshën 18 vjeçare (për të gjitha llojet e aplikimit): 80€

III.Taksa për shërbimet e Gjendjes Civile:


1.Regjistrimi i faktit të lindjes dhe martesës: 30€
2.Regjistrimi i faktit të vdekjes: pa pagesë
3.Pajsisje me Certifikatë të lindjes, Ekstrakt nga regjistri qendror i gjendjes civile, Certifikatë e shtetësisë, Certifikatë e martesës, Certifikatë e vendbanimit, Certifikatë e gjendjes martesore, Certifikatë për bashkësinë familjare dhe Vërtetim nga akrivi: 20€
4.Certifikatë e vdekjes: pa pagesë
5.Procesverbali për pranim të atësisë/amësisë: 30€


IV.Taksa për fitim/lirim të shtetësisë së Republikës së Kosovës


1.Aplikimi për fitim të shtetësisë dhe lirim të shtetësisë: 50€
2.Vendimi për fitimin dhe rifitimin e shtetësisë për përsonat mbi moshën 18 vjeçare: 250€
3.Vendimi për fitimin dhe rifitimin e shtetësisë për përsonat nën moshën 18 vjeçare: 100€
4.Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim për përsonat mbi moshën 18 vjeçare: 400€
5.Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim për përsonat nën moshën 18 vjeçare: 200€


V.Taksa për viza


1.Të gjitha llojet e vizave: 40€


VI.Taksa për legalizim dhe vërtetim


1.Legalizimi i dokumenteve të huaja publike si dhe dokumenteve publike të Republikës së Kosovës: 20€


VII.Taksa për veprime noteriale dhe vërtetime të çdo lloji


1.Vërtetime dhe konfirmime: 20€
2.Autorizime, përkthime(interne): 10€
3.Certifikata me foto: 10€