Follow us on:

Pasaporta të Republikës së Kosovës

Duke filluar nga qershori i vitit 2010 Shërbimi Konsullor në Hagë pranon kërkesa për pasaportë të Republikës së Kosovës. Kërkesat për pasaporta pranohen për kategorinë e personave, të cilët janë pajisur me letërnjoftim të Republikës së Kosovës dhe sipas procedurave të parapara për aplikim jashtë Kosovës.

Pajisja me pasaportë të Republikës së Kosovës
 
Për t’u pajisur me pasaportë të RKS aplikuesit në të gjitha rastet duhet të paraqiten personalisht në Ambasadë/ Konsullatë.

1.    Dokumentet e nevojshme për pajisje me pasaportë për personat mbi 16 vjec

-    Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës me afat vlefshmërie
-    Pasaporta paraprake e skaduar nëse pala ka pasur një të tillë
-    Dëshmi e pagesës për pasaportë

2.    Dokumentet e nevojshme për pajisje me pasaportë për personat nën 16 vjec

-    Çertifikatën e lindjes
-    Çertifikatë shtetësie
-    Dëshminë e identitetit të prindërve (letërnjoftim, pasaportë e RKS, patentë- shofer)
-    Çertifikatë e vdekjes së prindit në rast vdekje
-    Vendimin e gjykatës për përkujdesje të fëmijës në rast se prindërit janë të ndarë
-    Autorizimi ligjor origjinal i legalizuar nga noteri në rast të mungesës së njërit prind
-    Çertifikata e vendbanimit e RKS
-    Dëshmia e pagesës për pasaportë

3.    Dokumentet e nevojshme për pajisje me pasaportë pas humbjes/dëmtimit për personat mbi 16 vjec

-    Një kopje të letërnjoftimit të Republikës së Kosovës me afat vlefshmërie
-    Pasaportën e dëmtuar (nëse aplikon për shkak të pasaportës së dëmtuar)
-    Raportin origjinal të policisë të shtetit ku ka humbur ( nëse aplikon për shkak të humbjes së pasaportit, brenda tre muajve nga data e humbjes)
-    Vendimin e formës së prerë të gjykatës kompetente  në rast të konfiskimit të pasaportit
-    Dëshmia e pagesës për pasaportë

4.    Dokumentet e nevojshme për pajisje me pasaportë pas humbjes/dëmtimit për personat nën 16 vjec

-    Pasaportën e dëmtuar (nëse aplikon për shkak të pasaportës së dëmtuar)
-    Raportin origjinal të policisë të shtetit ku ka humbur ( nëse aplikon për shkak të humbjes së pasaportit, brenda tre muajve nga data e humbjes)
-    Dëshminë e identitetit të prindërve (letërnjoftim, pasaportë e RKS, patentë- shofer)
-    Vendimin e gjykatës për përkujdesje të fëmijës në rast se prindërit janë të ndarë
-    Autorizimi ligjor origjinal i legalizuar nga noteri në rast të mungesës së njërit prind
-    Vendimin e formës së prerë të gjykatës kompetente  në rast të konfiskimit të pasaportës
-    Dëshmia e pagesës për pasaportë

5.    Dokumentet e nevojshme për ndërrimin/ripërtrirjen e të dhënave për personat mbi 16 vjec

-    Kopjen e letërnjoftimit të ndërruar/ripërtërirë
-    Pasaportën e vjetër
-    Dëshmia e pagesës për pasaportë

6.    Dokumentet e nevojshme për ndërrimin/ripërtrirjen e të dhënave për personat mbi 16 vjec

-    Pasaportën e vjetër
-    Vendimin për ndryshimin e të dhënave (për rastet e ndërrimit)
-    Fotografinë elektronike (në rast të ripërtrirjes)
-    Çertifikatën e vendbanimit
-    Dëshmia e pagesës për pasaportë