Follow us on:

Votimi me postë për shtetasit që jetojnë jashtë Kosovës

Shtetasit e Rep. së Kosovës që dëshirojnë të votojnë me postë në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, gjeni udhëzimet në: http://www.kqz-ks.org/sq/votimi-jashte-vendit/.