Follow us on:

Formular vetëdeklarimi në rast kthimi në Itali

Lexoni në vijim udhëzimet e mbushjes së formularit që duhet dorëzuar tek trasportuesi në rast të përdorimit të transportit me mjete publike.

 

 

VETËDEKLARIM JUSTIFIKUES PËR LËVIZJEN

 NË RAST KTHIMI NË ITALI NGA JASHTË SHTETIT

( për t’u dorëzuar tek trasportuesi në rast të përdorimit të transportit me mjete publike)

 

 

I/E nënshkruari/a ____________________________________________, i/e lindur më ___/___/______në

 

___________________________________ (______), me vendqëndrim në _________________ (____), via.

 

___________________________________________,  i vetëdijshëm për sanksionet penale të parashikuara në rast të deklaratave të rreme dhe të gjenerimit apo përdorimit të dokumentave fallco por edhe për saksionet e parashikuara nga neni 4 i dekretit të ligjit 25 mars 2020, n.19

 

DEKLARON NËN PËRGJEGJËSINË E TIJ

1) që është i vetëdijshëm për masat kundër përhapjes së infeksionit nga Covid-19 në fuqi në Itali dhe në veçanti të direktivave të përmbajtura në dekretin e Presidentit të Këshillit të Ministrave 17 maj 2020;

2)  që nuk i është nënshtruar masës së karantinës dhe që nuk ka rezultuar pozitiv ndaj COVID-19;

3) që po kthehet në Itali nga vendi i jashtëm i mëposhtëm

 

________________________________________, nëpërmjet mjetit të transportit të mëposhtëm (në rast mjeti privat tregoni llojin e mjetit dhe targën; në rast mjeti publik, të dhënat e fluturimit/ rrugën hekurudhore ose tokësore/ rrugën detare) : ________________________________________________________________________________________

4) i/e nënshkruari/a gjendet në një prej kushtet e mëposhtme (tregoni një opsion):

 

  1. ekuipazh i mjeteve të transportit;

B) personel udhëtues;

C) qytetarë dhe ata që kanë vendqëndrimin në Bashkimin Evropian, në shtetet pjesë të Marrëveshjes së Shengenit, në Andorra, në Principatën e Monakos, në Republikën e San Marinos, në  shtetin e qytetit të Vatikanit dhe në Mbretërinë e Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut që  hyjnë në Itali për arsye pune të cilat mund të vërtetohen;

D) personel i kujdesit shëndetësor që hyn në Itali për ushtrimin e kualifikimeve profesionale shëndetësore, përfshirë ushtrimin e përkohshëm të përmendur në nenin. 13 të decreti të ligjit, 17 Mars 2020, n. 18;

E) punëtorë ndërkufitarë që hyjnë dhe largohen nga territori kombëtar për arsye të provuara të punës dhe për pasojë kthimin në vendqëndrimin, banesën  ose vendbanimin e tyre;

F) personel i ndërmarrjeve me seli ligjore ose dytësore në Itali për udhëtime jashtë vendit për nevoja të provuara pune me një kohëzgjatje jo më të madhe se 120 orë;

G) zyrtarë dhe agjentë, të emëruar sidoqoftë, të Bashkimit Evropian ose të organizatave ndërkombëtare, agjentë diplomatikë, staf administrativ dhe teknik të misioneve diplomatike, zyrtarë dhe punonjës konsullorë, personel ushtarak në ushtrimin e funksioneve të tyre;

H) nxënësa dhe studentë për vijimin e një kursi studimi në një shtet tjetër, i ndryshëm nga ai i vendqëndrimit, i banesës ose vendbanimit, në të cilin ata kthehen çdo ditë ose të paktën një herë në javë;

I) qëndrim në Itali për punë, arsye shëndetësore ose urgjencë absolute me një kohëzgjatje maksimale prej 120 orësh

J) kalimi tranzit përmes territorit kombëtar për kthim në vendin e qëndrimit ose banesë (kohëzgjatje maksimale e qëndrimit në Itali: 36 orë);

K) lëvizja nga ose në Shtetet Anëtare të Bashkimit Europian, Shtetet pjesë të Marrëveshjes së Shengenit, Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlanda e Veriut, Andorra, Principata e Monakos, Republika e San Marinos, Shteti i qytetit të Vatikanit, pa qëndrime në Shtete ose territore të ndryshme në 14 ditët para hyrjes në Itali;

 

L) asnjë nga rastet e treguara më sipër.

 

Nëse është zgjedhur shkronja L), plotësoni edhe të dhënat e mëposhtme:

5) që lëvizja përcaktohet nga arsye të shëndetit, punës ose urgjencës absolute ose për kthimin në vendbanim, banesë ose vendqëndrim (tregoni në mënyrë specifike, konkrete dhe të verifikueshme arsyet e lëvizjes dhe urgjencën dhe domosdoshmërinë e tyre):

6) që do të kryeni periudhën 14-ditore të mbikëqyrjes shëndetësore dhe izolimit të mirëfilltë në banesën  që gjendet në adresën e mëposhtme:

piazza/via ______________________________________________________n.______     hyrja _______

Komuna________________________________________________________(___) CAP_________________

pranë: __________________________________________________________________________________

7) që kur të mbërrini në Itali, do të shkoni drejt dhe në kohën më të shkurtër të mundshme në adresën e treguar në pikën më lart përmes mjetit privat  apo mjetit tuaj të mëposhtëm:

______________________________________________________________________________________________________________________________

8) kontaktet telefonike ku do të pranoni komunikimet gjatë periudhës së mbikëqyrjes shëndetësore dhe izolimit të mirëfilltë janë si më poshtë: numri fiks:______________________ numri mobil__________________

 

Vendi, data dhe ora e këtij deklarimi _________________________

 

Nënshkrimi i deklaruesit/deklarueses për Transportuesin