Follow us on:

Konsullata e Përgjithshme në Gjenevë

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Kosovës në Gjenevë:

Adresa: Rue de Lausanne 63, 1202 Genève, kati i 3-të;

Tel.:  + 41 (0) 22 734 27 34    
Fax.: + 41 (0) 22 734 27 32    
Email: consulate.geneva@rks-gov.net

Amb. Ramadan AVDIU – Konsull i Përgjithshëm-Ambasador
ramadan.avdiu@rks-gov.net

Xhevdet Grainca, Konsull-Këshilltar
xhevdet.grainca@rks-gov.net

Avni Hasani, Konsull-Sekretar Parë
avni.hasani@rks-gov.net

Benjamin NIKOLIQI – Këshilltar-Konsull
benjamin.nikoliqi@rks-gov.net

Mirsada Voca – Konsulle - Sekretare e Parë
mirsada.voca@rks-gov.net

Stafi vendor

Naim MORINA – Asistent Konsullor
naim.morina@rks-gov.net


Adem ÇERKINI – Shofer