Follow us on:

Vërtetime të çdo lloji

RKS në Ottava është në fazen e themelimit dhe nuk ofron shërbime konsullore, të njëjtat ofrohen nga Konsullata e Përgjithshme në Nju Jork

Misioni Diplomatik/Konsullor në Ottava bën, sipas kërkesës së ardhur me shkrim, lëshimin e vërtetimeve të çdo lloji në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore aplikueshmen fuqi.

Vërtetimet e çdo lloji nënkuptojnë, por nuk kufizohen vetëm në: vërtetim për kthimin e trupit të pajetë të shtetasve të Kosovës në Kosovë; vërtetim mbi vërtetësinë e dokumenteve, vërtetim mbi shtetësinë, etj.

Lëshimi i vërtetimeve bëhet vetëm pas pranimit të dokumentacionit përkatës dhe konfirmimit të marrë nga Departamenti për Çështje Konsullore/MPJ. 

- Vërtetim mbi zakone (certificat de coutume)

- Vërtetim për legalizim