Follow us on:

Shërbimi konsullor

RKS në Ottava është në fazen e themelimit dhe nuk ofron shërbime konsullore, të njëjtat ofrohen nga Konsullata e Përgjithshme në Nju Jork

Ndihma që mund të ofrohet nga përfaqësitë diplomatike / konsullore konsiston në:


- Ofrimin e ndihmës shtetasve të Kosovës në shtetin pranues;
- Ofrimin e ndihmës shtetasve të Kosovës në raste të jashtëzakonshme;
- Ofrimin e ndihmës për të burgosurit ose atyre në vështirësi ligjore me organet gjyqësore të shtetit pranues;
- Ofrimin e ndihmës për rikthimin e shtetasve të Kosovës që kanë gjetur vdekjen në shtetin pranues dhe sigurimin e mbrojtjes së pasurisë së tyre.

Është me rëndësi të kihet parasysh, se deri në funksionalizimin e konsullatave dhe fillimin e ofrimit të paketës së plotë të shërbimeve konsullore, përfaqësitë diplomatike mund të ofrojnë vetëm këshilla për zgjidhjen e problemeve të hasura nga shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë.

Aktualisht kur përfaqësitë diplomatike nuk mund të ofrojnë ende shërbime të tilla, por në anën tjetër rrethanat kërkojnë domosdoshmërinë e ofrimit të ndihmës së jashtëzakonshme; njoftimin për shtetasit që kanë gjetur vdekjen, personat e humbur, të burgosur; apo huazimin e mjeteve financiare, do të merret për bazë rregullorja konsullore dhe shtojcat e saj shpjeguese.

Pas funksionalizimit të misioneve konsullore rregullorja konsullore dhe aktet e tjera nënligjore parashohin që drejtuesi i misionit konsullor mund të ofrojë ndihmë për shtetasit e Kosovës vetëm atëherë kur vërtetohet se shtetasi i gjindur në vështirësi nuk posedon njëkohësisht dhe shtetësinë e shtetit pranues. Ofrimi i ndihmës në rrethana të jashtëzakonshme, sic mund të jenë fatkeqësitë natyrore apo ngjarjet me rrezikshmëri të lartë, shtrihet dhe tek anëtarët e tjerë të familjes të cilët gëzojnë shtetësinë e vendit pranues.

Në raste të arrestimit, ndalimit apo hapjes së ndonjë hetimi nga autoritetet e shtetit pranues, shtetasit e Kosovës kanë të drejtë të njoftojnë përfaqësinë diplomatike/konsullore dhe të kërkojnë ndihmën përkatëse, e cila konsiston në: njoftimin e familjarëve për arrestimin; adresimin tek avokati mbrojtës apo kërkesën për intervenim tek autoritetet vendase në rast se vërehen shkelje të të drejtave të njeriut.

Në raste të vdekjes së shtetasit ët Kosovës jashtë, përfaqësitë diplomatike/konsullore mund të ofrojnë listën e agjensive që merren me shërbime funerale dhe çmimoren e përafërt; të regjistrojnë aktin e vdekjes dhe të lëshojë dokumentacionin e nevojshëm për rikthimin e trupit të të ndjerit. Përfaqësitë nuk mbulojnë shpenzimet për riatdhesimin e kufomës.