Lirimi nga shtetësia e Kosovës

Shtetasit e Kosovës të interesuar për për heqjen dorë nga shtetësia e Kosovës me lirim, mund të parashtrojnë kërkesën në Shërbimin Konsullor në Bruksel.

Aplikimi për heqje dorë nga shtetësia e Kosovës me lirim bëhet sipas procedurave të parapara me Udhëzimin Administrativ të Ministrisë së Punëve të Brendshme Nr. 04/2009 për Procedurat e Humbjes së Shtetësisë së Kosovës me lirim.  

Dëshmitë të cilat duhet t’i bashkangjiten kërkesës për lirim nga shtetësia, të cilat klienti konsullor nuk mund t’i siguroj në Belgjikë, mund të nxirren përmes një personi ligjërisht të autorizuar për kompletimin e lëndës, i cili bën dorëzimin e këtyre dokumentave në Departamentin për Shtetësi, Azil dhe Migracion pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme në Prishtinë.

Autorizimi ligjor i cili duhet t’i bashkëngjitet dosjes për lirim nga shtetësia duhet të përmbajë të dhënat e aplikuesit, të dhënat e të autorizuarit si dhe listën e dokumenteve që duhet të nxirren në Republikën e Kosovës.

Pas marrjes së vendimit nga ana e autoritetit përgjegjës, klienti konsullor duhet të bëjë pagesën sipas Udhëzimit Administrativ për taksa konsullore dhe vetëm pas dorëzimit të fletëpagesës mund të marrë vërtetimin mbi lirimin nga shtetësia e Kosovës.

PROCEDURA E HUMBJES SË SHTETËSISË SË KOSOVËS ME LIRIM

Procedurat e aplikimit për humbjen e shtetësisë së Kosovës me lirim nga shtetësia për personat madhor;

Kërkesës duhet t’i bashkëngjitur këto dëshmi:

-    Dëshminë për posedimin e shtetësisë te ndonjë shteti tjetër apo garancionin (provën) se kjo shtetësi do ti jepet
-    Certifikatën e lindjes
-    Kopje te dokumentit te identifikimit
-    Dëshmi për vendbanimin ne shtetin e huaj ku banon
-    Dëshmi për vendbanimin e fundit ne Republikën e Kosovës
-    Dëshmi qe i ka përmbushur detyrimet financiare ndaj shtetit( dëshmi nga Administrata tatimore e Kosovës dhe nga zyra komunale e tatimit ne prone mbi përmbushjen e obligimeve tatimore)
-    Dëshminë nga qendra komunale për pune sociale qe i ka përmbushur te gjitha detyrimet financiare ndaj personave për ushqim dhe mbajtje te te cilëve është përgjegjës para ligjit
-    Dëshminë qe nuk është nen hetime penale dhe qe nuk është i dënuar për vepra penale e lëshuar nga gjykata kompetente e Republikës se Kosovës si dhe organi kompetent i shtetit te huaj shtetas i te cilit është parashtruesi i kërkesës apo shtetin ne te cilin ai /ajo ka pasur vendbanimin e fundit, jo me te vjetër se 6 muaj
-    Dëshmi nen betim qe shtetasi qe kërkon lirim nga shtetësia nuk është nëpunës civil, gjykatës, prokuror publik, pjesëtar i policisë se Kosovës, pjesëtar i forcës se sigurisë se Kosovës ose pjesëtar i Agjensionit të Kosovës për Inteligjence.
-    Taksa administrative
-    Taksa për lëshimin e vendimit pozitiv

Procedurat e aplikimit për humbjen e shtetësisë së Republikës se Kosovës me lirim nga shtetësia i/e te miturve ;

Kërkesës duhet t’i bashkëngjitur këto dëshmi:

-    Dëshminë për posedimin e shtetësisë te ndonjë shteti tjetër apo garancionin (provën) se kjo shtetësi do ti jepet
-    Certifikatën e lindjes se te miturit
-    Certifikatën nga regjistrat e e gjendjes civile te prindërve
-    Dëshmi për vendbanimin/ vendqëndrimin te shtetit te huaj ku banon
-    Dëshmi për vendbanimin e fundit te prindërve ne Republikën e Kosovës
-    Kopja e dokumentit te identifikimit te të miturit nëse e posedon
-    Kopjen e dokumentit te identifikimit te të dy prindërve
-    Deklaratën e pajtimit me shkrim nga te dy prindërit e vërtetuar
-    Pajtimi i te miturit me i vjetër se 14 deri ne 18 vjet.
-    Ne rast se përkujdesjen ndaj fëmijës se mitur e ka njeri prind dëshmitë duhet te plotësohen vetëm nga njeri prind qe e ka përkujdesjen e fëmijës se mitur. Ne ketë rast kërkesës duhet ti bashkëngjitet edhe dëshmia me te cilin vërtetohet se prindit ne fjale i është besuar përkujdesja ndaj fëmijës se mitur
-    Ne rast se komisionet vendosin për lirim e fëmijës se mitur nga shtetësia e Republikës se Kosovës, prindërit apo prindi i fëmijës është i obliguar te prezantoj dëshminë për pagesën e taksave administrative ne shume prej 50 euro.
-    Te gjitha dokumentet e ofruara si dëshmi duhet te jene te përkthyera ne ndonjërën nga gjuhet zyrtare ne Kosove.
-    Taksa administrative
-    Taksa për lëshimin e vendimit pozitiv  

* Kjo procedure vlen edhe për fëmijët e adaptuar

Procedurat e aplikimit për humbjen e shtetësisë se Republikës se Kosovës me lirim, të fëmijëve sipas nenit 7.2 të ligjit për shtetësinë e Kosovës;

Kërkesa për humbjen e shtetësisë se Republikës se Kosovës me lirim te fëmijës sipas nenit 7.2 te Ligjit për Shtetësinë e Kosovës (ne raste se te paktën një prind i fëmijës identifikohet para se fëmija te ketë mbushur moshën 7 vjeçare dhe prindi ne fjale nuk është shtetas i Republikës se Kosovës, me kërkesë te prindit fëmija e humb shtetësinë e Republikës se Kosovës me kushte qe me humbjen e shtetësisë se Republikës se Kosovës fëmija te mos mbetet pa shtetësi) behet nga prindërit apo njeri prind ne Misionin përkatës Konsullor sipas vendbanimit te fëmijës ne Republikën e Kosovës.

Kërkesës duhet t’i bashkëngjitur këto dëshmi:

-    Certifikatën e lindjes se fëmijës
-    Dëshminë për vërtetimin e atësisë/amësisë
-    Dëshminë për posedimin e shtetësisë, te shtetit shtetas te te cilit janë prindërit apo njeri prind
-    Garancionin (provën) se fëmijës do ti jepet shtetësia e prindërve apo njërit prind
-    Kopjen e dokumentit te identifikimit te te dy prindërve apo njërit prind
-    Kopja e dokumentit te udhëtimit te fëmijës nëse e posedon
-    Të gjitha dokumentet e ofruara si dëshmi duhet te jene te përkthyera ne ndonjërën nga gjuhet zyrtare ne Kosove
-    Taksa administrative
-    Taksa për lëshimin e vendimit pozitiv

Mimoza Ahmetaj

Ambasadore e Republikës së Kosovës në Bruksel