Follow us on:

Regjistrimi i faktit të vdekjes

Shërbimi konsullor është i autorizuara të bëjnë regjistrimin e fakteve të vdekjes të ndodhura jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Deklaruesi duhet të sjell dokumentacionin si në vijim:

     

    • Certifikatën ndërkombëtare origjinale të vdekjes së shtetasit ose certifikatën e vdekjes së lëshuar nga institucioni përkatës në vendin ku ka ndodhur vdekja;

    • Kopjen e dokumentit të identifikimit të personit të vdekur;

    • Dokument personal identifikimi te deklaruesit