Follow us on:

Regjistrimi i faktit të martesës

Shërbimi konsullor është i autorizuar të pranojnë kërkesat për regjistrimin e martesave të lidhura jashtë territorit të Kosovës në mes dy shtetasve të Republikës së Kosovës dhe në rastet kur njeri shtetas është i huaj.

 

Për të bërë regjistrimin e martesës njëri nga bashkëshortët duhet të paraqitet personalisht në postin Konsullor dhe të sjell dokumentacionin si në vijim:

   

  • Cerifikatën origjinale internacionale të martesës;

  • Kopjet e dokumentit të vlefshëm identifikues të dy bashkëshortëve; 

  • Ekstraktin e lindjes së bashkëshortit me shtetësi të Kosovës;

  • Dëshmi mbi shtetësinë e shtetatsit te huaj (Pasaportë);

  • Dëshmi të pagesës së taksës konsullore për këtë shërbim