Follow us on:

Legalizime

Republika e Kosovës nuk kërkon legalizimin e dokumentave të huaja të cilat do të përdoren në sistemin juridiko-administrativ të Republikës së Kosovës. Pasi një rregull  tillë të hyjë në fuqi misionet konsullore do të jenë përgjegjëse për legalizimin e këtyre dokumentave.

Legalizimi i dokumentave publike të Kosovës

Legalizimi i dokumentave publike të lëshuara nga institucionet e Republikës së Kosovës mund të bëhet vetëm në Kosovë bazuar në sistemin zinxhir të legalizimit të dokumentave.

Për përdorimin e dokumentave publike të Kosovës në shtetet e tjera, shtetasit e Kosovës duhet të bëjnë:

-vërtetimin në institucionin përgjegjës për lëshimin e tyre,
-legalizimin në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe
-legalizimin në institucionin përgjegjës të vendit në të cilin dokumentacioni do të përdoret.

Zakonisht organ përgjegjës është ambasada e shtetit përkatës ose Ministria e Punëve të Jashtme e atij shteti.

Legalizimi në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës, bëhet për të gjitha dokumentat publike të cilat paraprakisht i janë nënshtruar vërtetimit në organet përgjegjëse. Deri në nxjerrjen e një vendimi tjetër, legalizimi i dokumentave në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës do të bëhet pa pagesë dhe sipas detajeve të poshtëshënuara:


Organi përgjegjës për legalizim

Departamenti për Çështje Konsullore
Sheshi Nënë Tereza
Ndërtesa e Gërmisë, Zyra AB01
Prishtinë


Orari

Legalizimi i dokumentave mund të bëhet çdo ditë të rregullt pune sipas orarit të poshtëshënuar. Ju kujtojmë se periudha për legalizimin e dokumentave mund të ndryshojë në varësi të fluksit të dokumentave të paraqitura në Zyrën për Çështje Konsullore.

Periudha e legalizimit mund të zgjasë më së shumti 3 (tre) ditë pune.

Dorëzimi i dokumentave për legalizim mund të bëhet:

paradite nga ora 08.30 –  10.30 dhe mbasdite nga ora 13.30 – 14.30

Tërheqja e dokumentave të legalizuara mund të bëhet sipas ditës së caktuar nga zyrtari përgjegjës në këto orare:

paradite nga ora 11.00 – 12. 00 dhe mbasdite nga ora 15.00 – 16.00


Vërejtje të rëndësishme:

Procesi i legalizimit bëhet vetëm në dokumentat publike origjinale.
Për legalizimin e dokumentave nuk është e nevojshme prezenca e bartësit të dokumentacionit.