Follow us on:

Regjistrimi i faktit të vdekjes

Me pranimin e fletëkërkesës për regjistrimin e faktit të vdekjes së një shtetasi të Kosovës në librin amëz të vdekjeve në Kosovë, kërkohen këto dokumente si në vijim:


-   Kërkesa
-   Certifikatën internacionale origjinale të vdekjes së shtetasit;
-   Dokument identifikimi të personit të vdekur si dëshmi për vërtetimin e shtetësisë
-   Dokument personal identifikimi të parashtruesit të kërkesës