Follow us on:

Regjistrimi i faktit të martesës

Me pranimin e kërkesës për regjistrimin e faktit të martesës në librin amëz të martesave në Kosovë, kërkohen këto dokumentet si në vijim:

 

  -   Kërkesa
  -   Ekstraktet e lindjes
  -   Kopjet me afat të dokumenteve të identifikimit;
  -   Dëshmi lidhur me vërtetimin e shtetësisë për shtetasin e Kosovës (pasaporta);
  -   Dëshmi mbi shtetësinë e shtetasit të huaj (nëse njëri bashkëshort është shtetas i huaj pasaporta);
  -   Certifikatë origjinale internacionale e martesës
  -   Kur njëri bashkëshort është shtetas i huaj, atëherë kërkohet Certifikata e lindjes
  -   Taksa prej 40€