Follow us on:

Pajisja me pasaportë të Republikës së Kosovës

Aplikimi për pasaportë mbi moshën 18 vjeçare


Shtetasit e Republikës së Kosovës që jetojnë Australi nuk mund të aplikojnë për letërnjoftim dhe pasaportë në Konsullatën e Republikës së Kosovës në Kanberra.


Sektori Konsullor do të bëj lajmin publik sapo të fillon me këtë shërbim.


Aplikimi për pasaportë


Për herë të parë:

  -   Letërnjoftimi i RKS-së
  -   Taksa 50€.

   

  Ripërtëritje/korrigjim të dhënash: 

   -   LTNJ
   -   Pasaporta e vjetër
   -   Taksa 50€

    

   E humbur/konfiskuar: 

    -   LTNJ
    -   Raporti i policisë lidhur me humbjen gjegjësisht raporti i konfiskimit
    -   Taksa 50€

     

    E dëmtuar/ fletët e mbushura: 

     -   LTNJ
     -   Pasaporta e dëmtuar/e mbushur
     -   Taksa 50€

      

     1. Pasaportë për të mitur nën moshën 18 vjeç: 

      -   Pasaporta RKS-së (nëse e posedon)
      -   LTNJ (nëse është mbi moshen 16 vjeç)
      -   Ekstrakti i lindjes;
      -   Së bashku me të miturin prezent duhet të jenë edhe të dy prindërit ose njëri prind me autorizim të noterit të prindit tjetër.
      -   Të miturit me prindër të ndarë duhet të posedojnë vërtetimin mbi kujdestarinë të prindit kujdestar;
      -   Të miturit me njërin prind të vdekur duhet të posedojnë certifikatën e vdekjes së prindit të vdekur;
      -   Prindërit e të miturit duhet të posedojnë letërnjoftimin apo pasaportën e Kosovës;
      -   Taksa 100€