Follow us on:

Çështje të Shtetësisë

Shtetasit e Republikës së Kosovës që jetojnë në Australi dhe të cilët gjenden në sistemin e ri të gjendjes civile mund të aplikojnë në Konsullatën e Republikes së Kosovës në Kanberra për :

 

  -   Certifikatë të lindjes
  -   Certifikatë të shtetësisë
  -   Certifikatë të martesës
  -   Certifikatë të vdekjes
  -   Certifikatë të statusit martesor
  -   Certifikatë të vendbanimit dhe
  -   Ekstrakt të lindjes
  -   Deklaratë për bashkësinë familjare
  -   Vërtetim nga arkivi

   

  Dokumentet që nevoiten për aplikim

   -   Kërkesa
   -   Një dokument identifikimi valid i aplikuesit
   -   Taksa prej 30€

    

   Vendosja e fotos në Certifikatë

    

   Sipas kërkesës së palës, Misioni Konsullor bën vendosjen e fotos në certifikatën e lindjes së të miturit që shërben për kalimin e kufirit.

    

   Me këtë rast nevojiten:

   -   Kërkesa
   -   Dokument identifikimi i të dy prindërve
   -   Certifikata origjinale e lindjes e të miturit.
   -   Taksa prej 15€.

   Ju lutem vëreni që prodhimi i dokumenteve të gjendjes civile bëhet në Ministrinë e Punëvë të Brendshme në Kosovë dhe deri të marrja e dokumentit mund të zgjatë deri në 60 ditë.