Follow us on:

Marrëdhënie me publikun

Në kuadër të Ambasadës së Republikës së Kosovës në Vjenë funksionon shërbimi i marrëdhënieve me publikun.

Ky shërbim i ofron ndihmë shtetasve të Kosovës për zgjidhjen e problemeve të natyrës konsullore.

Shërbimi i marrdhënieve me publikun mund të kontaktohet në:

Tel.: +43 (0)1 504 74 00
Fax.: +43 (0)1 504 74 00-20
Email: consulate.vienna@rks-gov.net

Adresa:
Goldeggasse 2/13,
1040 Wien

Misioni diplomatik/konsullor në Vjenë ofron shërbime konsullore sipas këtyre orareve:

Orari i punes i Sherbimit Konsullor ne Vjene, Austri, eshte nga ora 9.00 – 17.00.

Orari i punes me pale eshte nga ora: 10.00 - 12.00 dhe 13.30 - 15.30.