Follow us on:

Ministri inostranih poslova jugoistočne Evrope zajedno protiv terorizma

Tirana, 24. februar 2015. godine – Završen je samit ministara inostranih poslova Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) u Tirani, gde se razgovaralo o regionalnoj saradnji, posebno u oblasti bezbednosti. Ministri inostranih poslova zemalja regiona osudili su sve oblike terorističkih aktivnosti i potvrdili svoju odlučnost u borbi protiv svih oblika terorizma.

Oni su izrazili svoju podršku globalnoj Koaliciji za borbu protiv terorizma i iskazali privrženost jacanju saradnje kroz odgovarajuc´e mehanizme u koordinaciji sa evropskim i ostalim medunarodnim partnerima u cilju sprecavanja teroristickih aktivnosti.    
 
Zajednicka deklaracija SEECP o borbi protiv terorizma
 
Mi, ministri inostranih poslova zemalja ucesnica SEECP, na sastanku u Tirani, 24. februara 2015. godine , u prisustvu predstavnika Letonije, zemlje predsedavajuce EU, Evropske komisije, Austrije i Regionalnog saveta za saradnju (RCC),

Imajuci u vidu da terorizam predstavlja direktnu pretnju miru, bezbednosti i stabilnosti u našem regionu, Evropi i ostatku sveta, i zalagajuci se za udruživanje naših snaga u borbi protiv terorizma, kao što je nedavno bio slucaj nakon tragicnih dogadaja u Parizu;  

Svesni da terorizam predstavlja ozbiljnu prepreku za puno uživanje ljudskih prava i sloboda;

Pozivajuc´i se na deklaracije i rezolucije o anti-terorizmu u okviru: UN, OEBS, Saveta Evrope, EU i NATO;

Izražavajuc´i našu iskrenu solidarnost sa žrtvama terorizma;

Zabrinuti zbog širenja fenomena stranih boraca terorista i teroristickih c´elija u Evropi i drugde;
 
Dogovorili smo se da

1. Oštro osudujemo sve oblike teroristickih aktivnosti i potvrdujemo našu odlucnost u borbi protiv svih oblika terorizma.

2. Oštro osudujemo užasne teroristicke akte i zlocine pocinjene od strane ISIL/DAESH i drugih teroristickih organizacija, kao i ostale vrste kršenja ljudskih prava i medunarodnog prava.

3. Naglašavamo da terorizam nema opravdanja, bez obzira na povod ili poreklo, ne može i ne treba da bude vezan za bilo koju nacionalnost, versku ili etnicku pripadnost.

4. Izražavamo uverenje da pretnje i izazovi s kojima se suocavamo zahtevaju zajednicke mere i zajednicki odgovor.   

5. Potvrdujemo našu posvec´enost jacanju saradnje u borbi protiv terorizma i tretiranju fenomena stranih boraca terorista zajednickim uskladenim naporima u svim relevantnim oblastima.

6. Zahtevamo od strane Regionalnog saveta za saradnju (RCC) da radimo na pripremi platforme za regionalnu saradnju koja c´e okupiti sve zainteresovane strane na nacionalnom, regionalnom i medunarodnom nivou u cilju razvijanja zajednickog pristupa pitanju terorizma i stranih boraca terorista.   

7. Izražavamo podršku globalnoj Koaliciji za borbu protiv terorizma i zalažemo se za jacanje saradnje sa evropskim i ostalim medunarodnim partnerima u sprecavanju i suprotstavljanju teroristickih aktivnosti kroz sve odgovarajuc´e mehanizme.

8. Izražavamo duboku zabrinutost zbog povecanja teroristickih pretnji u pojedinim delovima južnog dela Evrope, pozivajuc´i na istinska politicka rešenja i usmerivši se na glavne korene nestabilnosti i ekstremizma.     

9. Ponavljamo da je borba protiv terorizma jedno višedimenzionalno pitanje, ne samo pitanje nacionalne i globalne bezbednosti, pravosuda i inteligencije; Potvrdujemo našu jaku spremnost da dodatno ucvrstimo regionalnu saradnju ka jacanju vladavine prava i sprovodenju politika koje promovišu ekonomski razvoj, mlade, obrazovanje, jednake moguc´nosti, jednak pristup zdravstvenoj zaštiti i tržište rada.       

10. Snažno ohrabrujemo versku toleranciju i suživot koje direktno doprinesu demokratizaciji, zaštiti ljudskih prava, bezbednosti i stabilnosti našeg regiona kao i sprecavanju radikalizacije i ekstremistickih akata.